Om GOZZO

GOZZO Advokater är en advokatbyrå med särskild expertkunskap inom immaterialrätt, marknadsrätt och konkurrensrätt. Under åren har advokaterna på GOZZO representerat många klienter i såväl Högsta Domstolen som i Marknadsdomstolen. GOZZO och dess delägare är sedan många år rankade i Chambers & Partners ”Global Client’s Guide”, WTR 1000 – the definitive guide to trademark”, Legal 500 mfl rankningsinstitut. Ann-Charlotte Söderlund Björk har två år i rad utsetts till ”IPStar” av Managing Intellectual Property MIP.

GOZZO etablerades av advokaterna Örjan Grundén och Giovanni Gozzo som har unik erfarenhet, inte minst inom patentprocess och skilje-förfarande. I början av 90-talet anslöt Ann-Charlotte Söderlund Björk och för ett par år sedan återvände Håkan Sjöström som under 1980-talet arbetade med Örjan Grundén.

GOZZO erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning med kunskap från tvister och konfliktlösning. Advokaterna på GOZZO har lång och unik erfarenhet inom immaterialrättstvister, inte minst vad gäller patent där Håkan Sjöström fått särskilt omnämnande av Chambers. Inom området för ”anti-counterfeiting/piratkopiering” kan GOZZO sägas vara en av de mest erfarna och tongivande sedan många år. GOZZO arbetar också med avtal och strategiska upplägg, liksom med löpande ärenden inom IP, allt för att tillvarata och skydda våra klienters värden och verksamheter. Vi har ett internationellt perspektiv då över hälften av våra klienter är utländska företag eller svenska företag med verksamheter utomlands. Vårt arbete och vår rådgivning ska skapa och ge en stark position och kommersiella värden för våra klienter, oavsett om det gäller att hävda egna eller bedöma andras IP-rättigheter.

Med specialistkunskaper inom upphovsrätt, varumärke, piratkopiering, patent, mönster/design, konkurrensrätt, marknadsrätt, medierätt och företagshemligheter arbetar GOZZO inom flera branscher som exempelvis mode, förpackning, automotive, medicin, design/formgivning och reklam/ kommunikation samt entertainment. Våra klienter har en spännvidd mellan multinationella och mindre företag men också enskilda uppfinnare, designers och kompositörer. Bland våra klienter finns bland de 10 mest kända varumärkena i världen.

Genom att vara en mindre och modernt arbetande specialiserad advokatbyrå är vi flexibla och kan lätt anpassa oss efter klienternas
behov och önskemål.

Specialister – Med världen som arbetsplats

GOZZOs advokater är verksamma inom och representerade i styrelser för olika nationella och internationella föreningar och organisationer som bidrar till immaterialrättens utveckling. Exempel är AIPPI, The International League of Competition Law (LIDC), Svenska föreningen för industriellt rättskydd (SFIR), Svenska föreningen mot piratkopiering (SACG), The Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), ECTA Anti-Counterfeiting Committe och Västsvenska Immaterialrättsföreningen (VIRK).
GOZZOs advokater tar också aktiv del i olika lagstiftningsärenden i både Sverige och Europa, till exempel som experter utsedda av Svenskt Näringsliv och Sveriges Advokatsamfund i anslutning till översynen av det svenska immaterialrättsliga processystemet och på uppdrag av den europeiska näringslivsorganisationen UNICE vid arbetet med utformningen av ett gemensamt europeiskt patentprocessystem. Ann-Charlotte Söderlund Björk är sedan flera år även engagerad i EU:s organ the Observatory on Infringements of IPR samt dess Legal Working Group.

GOZZOs advokater har personliga och väl etablerade kontakter med ledande advokatbyråer i alla länder av betydelse för våra klienter. Genom mångårig erfarenhet att hjälpa våra klienter utomlands, har vi etablerat nära relationer med ombud utomlands. Vi vet vem som ska anlitas, var och i vilken typ av ärende och för vilken typ av klient.

Genom vårt nätverk som byggts upp genom det internationella klient-arbetet, och vårt engagemang i internationella organisationer och i lagstiftningsarbete inom IP, kan vi hantera ärenden av internationell karaktär.