GOZZO är en affärsjuridisk advokatbyrå med särskild expertkunskap inom immaterialrätt och marknadsrätt. Vi hanterar bl a tvister, avtal och strategiska upplägg med målet att skapa position och värde för våra klienters verksamhet. Våra tjänster omfattar inte endast att skapa, skydda och försvara immateriella rättigheter utan också hur företag skall använda och ta hänsyn till sådan rättigheter i sin verksamhet.

Våra tjänster

Immaterialrätt – Intellectual Property (IP)

Immateriella rättigheter – eller Intellectual Property, IP – är av allt större ekonomisk och strategisk betydelse för företag. Det kan handla om frågor rörande patent, varumärken, mönster, design och formgivning, upphovsrätt och copyright, know-how och företagshemligheter; det gäller inte endast egna rättigheter utan också anspråk på rättigheter från konkurrenter eller andra. Det här är frågor som utgör och påverkar ett företags innovativa tillgångar och är centrala för ett företags värde och position. GOZZO hjälper dig att ta kontroll över och hantera dina immateriella rättigheter – genom att:

 • biträda med att skydda uppfinningar, varumärken, firmanamn, mönster/formgivning, design, texter, bilder, musik, know-how och företagshemligheter.
 • kartlägga och analysera företagets IP-skydd och medverka till framtagande av IP-strategi.
 • kartlägga och analysera konkurrents eller andras IP-skydd och medverka till strategi om hur sådana rättigheter skall beaktas och hanteras.
 • utarbeta internationella strategier för att skydda och tillvarata ett företags IP-rättigheter.
 • biträda i tvister om intrång och giltighet/hävning i civila processer, avseende samtliga IP-rättigheter såsom patent, mönster, varumärke och upphovsrätt.
 • hantera registreringsansökningar avseende varumärke, domännamn och mönster och biträda i administrativa processer vid Patentverket och OHIM.
 • bevaka varumärke och design.
 • medverka i varumärkesbyggande och branding.
 • lägga upp och utvärdera av marknadsundersökningar, exempelvis gällande kännedom om varumärke/brand.
 • upprätta avtal, som överlåtelseavtal, licensavtal och forsknings- och utvecklingsavtal.
 • uppträda som ombud eller skiljeman i konfliktlösning genom medling och skiljeförfarande.

Piratkopiering - counterfeit

GOZZO Advokater har en unik och stark ställning inom området piratkopiering och otillåten efterbildning av immaterialrättsligt skyddade produkter. Bland våra klienter finns världsledande företag inom sina branscher. Vi kan erbjuda löpande bevakning av era rättigheter på en global nivå, strategier för att motverka piratkopiering – både nationellt och internationellt -, tullåtgärder och importkontroll, samarbete med polis och åklagare, åtgärder för att säkra bevis, samt rättsliga åtgärder i domstol, som vitesförbud och skadestånd.

Konkurrens- och marknadsrätt

GOZZOs advokater har lång erfarenhet inom konkurrens- och marknadsrätt. Vi kan bistå i avtal och affärstransaktioner där konkurrenslagstiftningen blir aktuell. Företagens satsningar – bland annat i strategisk branding – har medfört ökade investeringar i reklam och kommunikation, vilket innebär att marknadsrätt B2B får allt större betydelse.

 • GOZZO kan göra analyser och bedömningar rörande avtals och åtgärders förenlighet med konkurrenslagstiftningen, leveransvägran och missbruk av dominerande ställning.
 • GOZZO kan hantera mål och ärenden hos Konkurrensverket och vid Marknadsdomstolen.
 • GOZZO kan bistå med rådgivning kring reklamfilm och annonser, samt annan kommersiell kommunikation.
 • GOZZO kan göra bedömningar avseende god marknadsföringssed, bland annat frågor om illojal konkurrens, pristävlingar, renommésnyltning och vilseledande efterbildningar.

Media

I mediefrågor innefattar våra tjänster bl a upprättande av produktionsavtal, samarbetsavtal, avtal rörande utveckling och licensiering av TV-format, bedömning av rättighetsfrågor rörande texter, bilder och audiovisuella verk. GOZZO hanterar frågor om radio- och TV-lagen, kabel- och satellitsändningar och webb-TV. Vi har också erfarenhet kring frågor rörande yttrande- och tryckfrihet och gränsdragning mot reklam, filmavtal, samt tillståndsfrågor. Vi arbetar även med frågor rörande spel, sport, sponsring och underhållning, – vilket bland annat innebär att vi kan tolka och tillämpa lotterilagstiftningen.

Distribution och licensiering

På detta område består vårt arbete i allmänhet i att upprätta eller granska avtal för skydd för immateriella tillgångar och företagshemligheter. Det kan handla om återförsäljaravtal, agentavtal, franchiseavtal, kommissionsavtal, licensavtal rörande teknik- och know-how, överföring och leveransvillkor.

Tvister

GOZZO företräder klienter i domstolstvister och skiljeförfaranden, och även i förhållande till myndigheter. Flera av byråns advokater åtar sig också uppdrag som skiljemän eller medlare. Vid tvister i andra länder har GOZZO stor kännedom om hur förfarandet går till och kan därför hjälpa sina klienter att hantera och instruera det utländska ombudet korrekt.

hand

Kommentera